HUISREGELS WB CROSS 2022 – 13 NOVEMBER

Het Evenemententerrein van Beekse Bergen is ten tijde van de Wereldbeker Veldrijden alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs of accreditatie. Tickets zijn te koop via www.gpbeeksebergen.nl of tijdens het evenement tegen een kleine meerprijs aan de deur. Toepasselijkheid
 1. Zodra men het terrein van Beekse Bergen betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van Beekse Bergen gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.
 2. Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Beekse Bergen c.q. de organisator zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.
 3. Onder ‘Beekse Bergen’ en ‘het park’ worden in dit reglement tevens begrepen de horecagelegenheden, het buitenterrein, het Victoriameer en overige waterplassen alsmede het parkeerterrein.
 4. Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid binnen Beekse Bergen te waarborgen.
Toegang, controle en verblijf
 1. Wij adviseren u te allen tijde een legitimatie bij u te dragen.
 2. De organisatie streeft ernaar het evenement tot een prettige en veilige verblijfplaats te maken voor alle bezoekers. Discriminatie, intimidatie, vernieling, uitlokking, agressie, het veroorzaken van overlast of geweld in welke vorm dan ook wordt niet getolereerd en kan verwijdering van het evenemententerrein zonder restitutie en/of een overdracht aan de politie tot gevolg hebben.
 3. Ten behoeve van de veiligheid van bezoekers en personeel vindt er op en rondom het evenemententerrein cameratoezicht plaats.
 4. Bij de toegang tot het terrein kunnen persoonlijke eigendommen waaronder (hand)bagage, auto of andere vervoersmiddelen worden onderzocht op verboden voorwerpen. Ook controleert de security de bezoeker d.m.v. oppervlakkige aanraking van kleding, zakken, tassen en/of schoenen. Bij weigering van (één van) bovenstaande controles kan de bezoeker toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd, zonder restitutie.
 5. Drugs, wapens en vuurwerk zijn absoluut verboden.
 6. Indien er bij de toegangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen dient de bezoeker deze zelf buiten het evenemententerrein op te slaan of er afstand van te doen op de daarvoor aangewezen plek (inbeslagname). De organisatie faciliteert geen inbewaringname waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen. Bij wettelijk verboden voorwerpen zal de politie worden geïnformeerd. In beslag genomen of weggegooide voorwerpen worden niet aan de bezoeker geretourneerd.
Parcours
 1. U dient te allen tijden instructies van veiligheidsdienst en personeel op te volgen. Het is niet toegestaan over de hekken van het parcours heen te hangen, ook jassen e.d. mogen nooit over de hekken heen gehangen worden. Betreding van het parcours door onbevoegden is niet toegestaan.
Parkeren en consumpties
 1. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde en aangewezen locaties. Het is niet toegestaan om op het (parkeer)terrein bij Beekse Bergen en Speelland te overnachten in een camper/caravan.
 2. Consumpties op het buitenterrein zijn alleen verkrijgbaar door middel van PIN-betalingen bij onze barren en food-punten.
 3. Eigen consumpties meenemen is niet toegestaan (klein snoepgoed is wel toegestaan). Er zijn horecagelegenheden waar drink- en etenswaren te verkrijgen zijn.
 4. Wij verkopen geen alcohol aan personen jonger dan 18 jaar.
 5. Het is verboden glaswerk mee te nemen buiten de ruimte waar het glaswerk verstrekt is.
 6. Er wordt gewerkt met een recycle token systeem om wegwerp plastic zoveel mogelijk te beperken. U krijgt hiervoor bij de entree een munt waarmee u een beker van de organisatie krijgt. Deze kunt u na gebruik inleveren bij onze bars voor een nieuwe beker. Indien u uw gekregen beker niet kunt inleveren bij uw volgende bestelling kunt u voor €1.50 een nieuwe recycle token kopen en zodoende een nieuwe beker tot uw beschikking krijgen.
Beeldmateriaal
 1. Het is toegestaan foto’s en/of video’s te maken voor eigen gebruik. Zonder schriftelijke toestemming is commercieel/professioneel gebruik niet toegestaan
 2. De organisatie kan beeld- en/of geluidsopnames (laten) maken van de locatie, de activiteiten en personen die zich in of rondom de locatie begeven. Indien u niet in beeld wilt komen, mijd dan de plaatsen waar u een filmer, filmploeg en/of fotograaf aan het werk ziet.
Roken, huisdieren
 1. Het gehele terrein is rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten het terrein op de daarvoor aangewezen locaties. U dient uw toegangsticket daarvoor wederom te laten zien bij de entree.
 2. Het is op het evenementen terrein van Beekse Bergen tijdens de Wereldbeker Veldrijden toegestaan om (huis)dieren mee te nemen, wel dienen ze te allen tijden aangelijnd te zijn en dienen uitwerpselen opgeruimd te worden en in afgesloten zakjes in de kliko gedeponeerd te worden. In verband met hygiëne van alle bezoekers wordt hierop toegezien en kan men verwijderd worden van het terrein indien hieraan niet gehouden wordt.
Verbod commerciële activiteiten
 1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de organisatie goederen te verhandelen, te flyeren en/of monsters uit te delen op het festivalterrein en de parkeerterreinen. Dergelijke activiteiten in openbaar gebied zonder vergunning zijn bij wet verboden.
 2. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van goederen en diensten op het terrein van Beekse Bergen is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de Organisatie, danwel General Manager van het Lake Resort of Safari Resort Beekse Bergen is verkregen.
 3. Geen enkele tickethouder mag voortdurend scores of gerelateerde statistische gegevens verzamelen, verspreiden, doorgeven, publiceren of vrijgeven vanaf het terrein van het toernooi wedstrijdscores of daarmee verband houdende statistische gegevens tijdens het wedstrijdverloop (vanaf het begin van een wedstrijd tot het einde ervan voor commerciële, wed- of gokdoeleinden). Het voortdurende gebruik van laptops of andere draagbare elektronische apparaten binnen de grenzen (toeschouwers) is verboden. Het voortdurend gebruik van laptops of andere draagbare elektronische apparaten binnen de grenzen (toeschouwerszone) van de wedstrijdvelden van het toernooi is verboden.
Aansprakelijkheid
 1. Het bezoek aan Beekse Bergen geschiedt op eigen risico.
 2. De Organisatie aanvaart geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan de accommodatie, behoudens voor zover onderstaand als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Beekse Bergen en Organisatie.
 3. Beekse Bergen en Organisatie zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.
 4. Voor zover Beekse Bergen en Organisatie geen beroep toekomt op vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen, is Beekse Bergen ten hoogte aansprakelijk voor hetgeen in de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, met inbegrip van het bedrag van het eigen risico.
Klachten
 1. Mocht u, ondanks het streven van de organisatie en medewerkers van Beekse Bergen om uw verblijf hier zo aangenaam mogelijk te maken, toch de behoefte voelen een klacht in te dienen, dan kunt u dat doen door middel van het sturen van een e-mail naar info@beeksebergen.nl.

Persaccreditatie

Media die vanuit persdoeleinden aanwezig willen zijn bij de Wereldbeker Veldrijden Grote Prijs Beekse Bergen dienen te worden geaccrediteerd door de organisatie. U kunt uw accreditatie aanvragen via onderstaande button. Wanneer uw aanvraag verwerkt is ontvangt u hiervan een notificatie in uw persoonlijke account. 

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op communicatie@libemaprofcycling.nl